Regulamin sklepu internetowego www.viavico.pl

I.    POSTANOWIENIE OGÓLNE
II.    DEFINICJE
III.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
IV.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
V.    DOSTAWA (KOSZT, SPOSOBY, TERMIN)
VI.    PŁATNOŚĆ (SPOSOBY, TERMIN)
VII.    REKLAMACJE
VIII.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR FORMULARZA)
IX.    DANE OSOBOWE
X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, a także reguluje warunki zawierania w nim umów sprzedaży.

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.viavico.pl prowadzony jest przez Piotra Mrozka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą VIAVICO SPORT PIOTR MROZEK; adres siedziby: 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 281/4. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Nip: 6772171561, REGON: 120255945

•    Adres poczty elektronicznej: kontakt@viavico.pl
•    Telefon kontaktowy: 571918608
2.    Regulamin określa zasady korzystania przez klientów ze sklepu internetowego.
3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu/ zamówień jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach rejestracji użytkownika, realizacji zamówień złożonych na stronie www.viavico.pl, przesyłaniu informacji handlowych oraz kontaktu z klientem , w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz do ich aktualizacji i poprawiania.
4.    Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Klient zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.    Sprzedawca kontaktuje się z klientem za pomocą strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonu.
6.    Sprzedawca świadczy za pośrednictwem sklepu następujące usługi elektroniczne:
- konto klienta w sklepie (formularz rejestracji)
- interaktywny formularz do składania zamówień w sklepie (formularz zamówienia)
- newsletter

II.    DEFINICJE

- DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
-  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
-  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
- HASŁO  - ciąg znaków alfanumerycznych stworzony przez Klienta, potrzebny podczas rejestracji; konieczny do uzyskania dostępu do konta indywidualnego
- KLIENT/USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, - która zawarła lub ma zamiar zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą
- KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
- KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22 (1)  Ustawy z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121. z późn. zm.);
- KONTO/KONTO KLIENTA - indywidualny panel klienta w ramach którego w sklepie internetowym gromadzone są informacje na temat zamówień Klienta oraz jego dane podane w czasie rejestracji i składania zamówień.
- LOGIN - indywidualny ciąg znaków alfanumerycznych, ustalonych przez Klienta, wymagane wraz z HASŁEM aby założyć Konto Klienta.
- NEWSLETTER - biuletyn informacyjny przesyłany za pomocą poczty elektronicznej przekazujący informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym
- PRODUKT/PRODUKTY – wszelkie artykuły oferowane klientem w drodze sprzedaży przez Sprzedawcę w sklepie internetowym.
- REGULAMIN  –  niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
- REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
- SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem www.viavico.pl
- SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Piotr Mrozek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIAVICO SPORT PIOTR MROZEK; adres siedziby: 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 281/4. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Nip: 6772171561, REGON: 120255945. Adres poczty elektronicznej: kontakt@viavico.pl, numer telefonu: 571918608.
-  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
- USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego
- ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

III.    ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.    W ramach Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.    Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a)    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
b)    Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
c)    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
d)    Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta z chwilą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru podczas procesu Rejestracji po skutecznym zakończeniu Rejestracji.
4.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony.
5.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
6.    Umowa o świadczenie usługi newslettera zostaje zawarta na czas nieokreślony.
7.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
a)    Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
b)    Usługę newslettera Klient może rozwiązać bez zachowania terminu wypowiedzenia poprzez maila wysłanego na adres: kontakt@viavico.pl.
c)    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieokreślony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.
d)    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieokreślony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
e)    Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

IV.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Formy płatności i dostawy” pod adresem: https://viavico.pl/content/1-formy-platnosci-i-dostawy
3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
5.    W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko (nazwa firmy), adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
6.    Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”
7.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).
8.    W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
9.    Po zawarciu umowy, Sprzedawca dostarczy Kupującemu będącemu konsumentem potwierdzenie zawarcia umowy na adres poczty elektronicznej, wraz z informacjami wymaganymi przez Ustawę o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. Poz. 827).

V.    DOSTAWA (KOSZT, SPOSOBY, TERMIN)

1.    Dostawa produktów dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
2.    W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 1-4 dni roboczych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.
Wyjątek stanowi dostawa produktów "dostępnych na zamówienie". Czas realizacji takiego zamówienia uzależniony jest od dostępności produktu u producenta i ustalany jest indywidualnie z Klientem.
3.    Sposoby dostawy dostępne w sklepie www.viavico.pl
a)    Przesyłka kurierska: (przedpłata, płatność elektroniczna)
b)    Przesyłka kurierska: (za pobraniem)
c)    Punkt odbioru [Paczka w Ruchu, Paczkomaty, Punkty odbioru]: (przedpłata, płatność elektroniczna)
4.    Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane w procesie realizacji zamówienia oraz doliczone do kosztów zamawianych produktów, które Klient zaakceptuje finalizując „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz są dostępne w zakładce „Formy płatności i dostawy, pod adresem: https://viavico.pl/content/1-formy-platnosci-i-dostawy
5.    Koszty dostawy w sklepie www.viavico.pl
a)    Przesyłka kurierska: 15,01 zł (przedpłata, płatność elektroniczna)
b)    Przesyłka kurierska: 19,99 zł (za pobraniem)
c)    Punkt odbioru (Paczka w Ruchu, Paczkomaty, Punkty odbioru): 12,3 zł
d)    Przy zamówieniach o wartości powyżej 250 zł dostawa jest bezpłatna. Usługa nie jest dostępna dla zamówień z formą płatności "za pobraniem".

VI.    PŁATNOŚĆ (SPOSOBY, TERMIN)

1.    Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
a)    Płatność za pobraniem (należność pobierana przez kuriera w chwili doręczania towaru) – Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży
b)    Szybka płatność elektroniczna – za pośrednictwem bramki płatniczej www.przelewy24.pl – Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu
c)    Przelew na konto bankowe Sklepu (przedpłata) - Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu.
2.    W wypadku wyboru sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

VII.    REKLAMACJE

1.    Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad.
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach zawartych i uregulowanych w Kodeksie Cywilnym.
3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a)    Drogą mailową na adres poczty elektronicznej: kontakt@viavico.pl
b)    Pocztą tradycyjną na adres siedziby: 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 281/4
4.    Zgłaszając reklamację klient powinien podać swoje dane osobowe, datę zakupu oraz jakiego produktu dotyczy reklamacja, rodzaj nieprawidłowości i okoliczności jej wystąpienia.
5.    Sprzedawca ustosunkuje się niezwłocznie do zgłoszonej reklamacji, nie później niż 14 dni od daty jej otrzymania.
6.    Klient reklamujący produkt jest zobowiązany dostarczyć ten produkt na adres siedziby: 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 281/4
7.    Koszty przesyłki reklamowanego produktu ponosi Sprzedawca.
Jednak w przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, koszt dostarczenia ponosi Klient.

VIII.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR FORMULARZA)

1.    Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
2.    Termin na odstąpienie od umowy:
Bieg 14 dniowego terminu (są to dni kalendarzowe) jest liczony od:
a)    dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
•    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
•    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b)    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument winny jest poinformować Sprzedającego o decyzji o odstąpieniu z zachowaniem 14 dniowego terminu w formie pisemnej:
a)    listownie, na adres: Via Vico Sport Piotr Mrozek, ul. Bieżanowska 281/4 30-856 Kraków – decyduje data nadania pisma w placówce
b)    drogą elektroniczną, w formie wiadomości elektronicznej na adres: kontakt@viavico.pl
4.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego koszty, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów związanych z wyborem kosztu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie)
5.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.    Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
8.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
9.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
a)    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b)    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

                                                                                                        ......................, dn. ......................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(imię, nazwisko i adres konsumenta)
 
 
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaż zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………
 
 
 
                                                                                                                           ................................
                                                                                                                             podpis konsumentaIX.    DANE OSOBOWE

1.    Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Piotr Mrozek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą VIAVICO SPORT PIOTR MROZEK; adres siedziby: 30-856 Kraków, ul. Bieżanowska 281/4. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Nip: 6772171561, REGON: 120255945
2.    Dane osobowe Klienta są zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu Kontaktu z Klientem, realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z Klientem, wykonania Umowy sprzedaży i/lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
4.    W celu dokonania dostawy zamówionego produktu, dane osobowe niezbędne do dostarczenia Zamówienia mogą zostać udzielone następującym przewoźnikom/firmom kurierskim:
a)    Poczta Polska SA
b)    Centrala InPost Sp. z o. o.
c)    UPS Polska Sp. z o. o.
d)    DHL Polska
e)    FEDEX Express Polska sp.Z O.O.
5.    Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do:
a)    poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych
b)    żądania usunięcia swoich danych osobowych;
c)    zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych.
6.    Podstawą prawną przetwarzania Pana(i) danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

X.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Postanowienia niniejszego Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
a)    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b)    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
5.    Klienci posiadający Konto Klienta zostaną powiadomieni przez Sprzedawcę o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres e-mail Klienta informacji o zmianach. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.
6.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie Sklepu, tj. 17.10.2020.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:

Odstąpienie od umowy (dla konsumenta)